Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

258

Xem các File dưới đây….

Thông báo mời họp

Quy chế tổ chức ĐHCĐ

Báo cáo BKS

NQ thông qua nội dung chương trình

Đại hội đồng cổ đông 2024

Báo cáo HĐQT

Các tờ trình

Quy chế bầu cử bổ sung

Báo cáo SXKD

CHIA SẺ