Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023

39454

XEM FILE TÀI LIỆU TẠI ĐÂY….

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Báo cáo Hội đồng quản trị

Báo cáo Ban Kiểm soát

Biên bản kiểm phiếu(1)

Các tờ trình(1)

BC kết quả SXKD năm 2022

Quy chế Đại hội đồng cổ đông

CHIA SẺ