Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo của HĐQT Báo cáo của Ban Kiểm soát 05 Tờ trình ĐHĐCĐ Biên bản họp ĐHDCĐ Biên bản kiểm...

NQ thông qua chương trình ĐHĐCĐ năm 2022 Thông báo mời họp Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022 Giấy Uỷ quyền Phiếu biểu quyết 1 Phiếu biểu quyết2 Quy...

XEM FILE TẠI ĐÂY......

Xem File tại đây .......    Xem Thông báo chốt về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ...

XEM FILE NGHỊ QUYẾT TẠI ĐÂY THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022...

TẢI FILE BCTC TẠI ĐÂY ...  Ý KIẾN NGOẠI TRỪ BCTC -  Tải file tại đây