Nghị quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ 2023

Nghị quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ 2023