Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

13734

XEM File tại đây:

Nghị quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ 2023

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023

Báo cáo kết quả SXKD 2022

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ

Cac tờ trình

CHIA SẺ