Xem File dưới đây... Báo cáo thường niên 2023

Xem file dưới đây.... Quy chế bầu BKS bổ sung Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung NQ bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ Tờ trình

Xem file dưới đây.... Từ nhiệm TV HĐQT và BKS

Xem các File dưới đây.... Thông báo mời họp Quy chế tổ chức ĐHCĐ Báo cáo BKS NQ thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ...

Xem File dưới đây.... Giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC 2023

Xem File dưới đây.... Hồ sơ ứng cử, đề cử

Xem file tại đây: NQ họp ĐHĐCĐ 2024 TB chốt danh sách cổ đông NQ chốt danh sách cổ đông 2024

Ngày 26/12/2023, Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hoá đã tổ chức lễ gặp mặt, chia tay đồng chí Thiều Văn San...