Sáng ngày 05/07/2024, các Chi bộ Công viên cây xanh, Chi bộ Tổ chức Hành chính, chi bộ Vận chuyển và Xử lý môi...

Sáng ngày 10/6/2024, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá đã tổ chức lễ tuyên dương và phát...

Báo cáo kết qủa SXKD 2023 Báo cáo ban kểm soát Quy chế bầu cử đại hội Quy chế đại hội cổ đông Biên bản kiểm tra tư...

Xem File dưới đây... Báo cáo thường niên 2023

Xem file dưới đây.... Quy chế bầu BKS bổ sung Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung NQ bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ Tờ trình

Xem file dưới đây.... Từ nhiệm TV HĐQT và BKS

Xem các File dưới đây.... Thông báo mời họp Quy chế tổ chức ĐHCĐ Báo cáo BKS NQ thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ...

Xem File dưới đây.... Giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC 2023

Xem File dưới đây.... Hồ sơ ứng cử, đề cử