6. BC tổng kết năm 2016 phục vụ Đại hội cổ đông (Phòng KHKT Cbij)

6. BC tổng kết năm 2016 phục vụ Đại hội cổ đông (Phòng KHKT Cbij)