Đại hội đồng cổ đông 2017

  847

  1. Thông báo mời họp

  2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội

  3. Giấy ủy quyền

  4. Chương trình ĐH đồng cổ đông 2017

  5. Quy chế làm việc ĐH đồng cổ đông 2017

  6. BC tổng kết năm 2016 phục vụ Đại hội cổ đông 

  7. Báo cáo HĐQT 2016 

  8. Tờ trình QT và Phương án thù lao HDQT, BKS

  9. Tờ trình thành lập chi nhánh

   

  CHIA SẺ