12.Thong bao IDJ chot hop DHDCD

12.Thong bao IDJ chot hop DHDCD