CV giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC 2021

CV giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC 2021