Chiều ngày 18/8/2023, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã long trọng tổ chức buổi Lễ kỷ...

XEM FILE TÀI LIỆU TẠI ĐÂY.... Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Biên bản Đại hội đồng cổ đông Báo cáo Hội đồng quản trị Báo cáo...

Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 Thực hiện Chương trình công tác...

XEM File tại đây: Nghị quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ 2023 Báo cáo của Hội đồng quản trị Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023 Báo...