THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN

  780
  CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
  CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
  Thanh Hóa, ngày 07 tháng 12 năm 2018
  THÔNG BÁO
  Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
   Căn cứ Giấy đề nghị về việc đăng thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 05/12/2018 của các ông (bà) Nguyễn Thị Quang; Vũ Thị Liên; Lê Xuân Hoằng; Trương Văn Hùng; Vũ Thị Hà;
  Căn cứ Giấy đề nghị về việc đăng thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 06/12/2018 của các ông (bà) Lê Tiến Luận; Bùi Thị Tâm;
  Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:
  1. Cổ đông: NGUYỄN THỊ QUANG
  Số CMND: 174529892            Ngày cấp: 10/12/2015 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
    Số cổ phần sở hữu: 200 CP.
    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
    Số Giấy CNSHCP: 57/GCNCP
    Địa chỉ liên hệ: 55 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa.
    Số điện thoại: 0966166663.
  1. Cổ đông: VŨ THỊ LIÊN
  Số CMND: 171474840            Ngày cấp: 09/04/2012 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
    Số cổ phần sở hữu: 1.300 CP.
    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
    Số Giấy CNSHCP: 452/GCNCP
    Địa chỉ liên hệ: P.504 nhà CT2 khu chung cư Phú Sơn, TP Thanh Hóa.
    Số điện thoại: 0941852183.
  1. Cổ đông: LÊ XUÂN HOẰNG
  Số CMND: 173584717            Ngày cấp: 13/05/2018 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
    Số cổ phần sở hữu: 300 CP.
    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
    Số Giấy CNSHCP: 34/GCNCP
    Địa chỉ liên hệ: Xã Hoàng Long, TP Thanh Hóa.
    Số điện thoại: 0976365386.
  1. Cổ đông: TRƯƠNG VĂN HÙNG
  Số CMND: 172992523            Ngày cấp: 01/11/2010 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
    Số cổ phần sở hữu: 400 CP.
    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
    Số Giấy CNSHCP: 431/GCNCP
    Địa chỉ liên hệ: 60/15/601 Hàm Nghi, P. Đông Hương, TP Thanh Hóa.
    Số điện thoại: 0974520797.
  1. Cổ đông: VŨ THỊ HÀ
  Số CMND: 173349098            Ngày cấp: 15/03/2007 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
    Số cổ phần sở hữu: 1.700 CP.
    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
    Số Giấy CNSHCP: 12/GCNCP
    Địa chỉ liên hệ: Lô 162 Mặt bằng 790, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa.
    Số điện thoại: 0947134968.
  1. Cổ đông: BÙI THỊ TÂM
  Số CMND: 172028761            Ngày cấp: 27/10/2003  Nơi cấp: CA Thanh Hóa
    Số cổ phần sở hữu: 400 CP.
    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
    Số Giấy CNSHCP: 368/GCNCP
    Địa chỉ liên hệ: Lô 793 Đông Vệ, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa.
    Số điện thoại: 0947753589.
  1. Cổ đông: LÊ TIẾN LUẬN
  Số CMND: 174072929            Ngày cấp: 10/07/2011  Nơi cấp: CA Thanh Hóa
    Số cổ phần sở hữu: 100 CP.
    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
    Số Giấy CNSHCP: 692/GCNCP
    Địa chỉ liên hệ: Thôn Nội Thôn, Xã Định Hòa, Yên Định,Thanh Hóa.
    Số điện thoại: 0947134968.

  8. Cổ đông: LÊ THỊ VÂN

  Số CMND: 172377539            Ngày cấp: 21/07/2011  Nơi cấp: CA Thanh Hóa

  Số cổ phần sở hữu: 1.000 CP.

  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

  Số Giấy CNSHCP: 194/GCNCP

  Địa chỉ liên hệ: SN 12/20 Đình Hương, Đông Cương, TP Thanh Hóa.

  Số điện thoại: 0927144528.

  9. Cổ đông: TRẦN THANH BÌNH

  Số CMND: 172000122            Ngày cấp: 28/09/2009  Nơi cấp: CA Thanh Hóa

    Số cổ phần sở hữu: 400 CP.

    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

    Số Giấy CNSHCP: 54/GCNCP

    Địa chỉ liên hệ: Phố 1, P. Quảng Hưng, TP Thanh Hóa.

    Số điện thoại: 0912839959.

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Thông báo này đăng tải trên website www.urencothanhhoa.vn của Công ty, nếu Công ty không nhận được thông tin từ bên thứ ba hoặc không có bất ký khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến Giấy CNSHCP trên đây, Công ty sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho ông (bà) có tên trên theo quy định hiện hành./.
   
                                                                                                          GIÁM ĐỐC
   
                                                                                                               (Đã ký)
   
                                                                                                           Hồ Viết Lân
  CHIA SẺ