Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

19869

Xem file tại đây:

NQ họp ĐHĐCĐ 2024

TB chốt danh sách cổ đông

NQ chốt danh sách cổ đông 2024

CHIA SẺ