Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

73

NQ thông qua chương trình ĐHĐCĐ năm 2022

Thông báo mời họp

Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022

Giấy Uỷ quyền

Phiếu biểu quyết 1

Phiếu biểu quyết2

Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021

Báo cáo HĐQT 2021

Báo cáo Ban kiểm soát 2021

Các tờ trình

CHIA SẺ