Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội

279
  1. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2. Quy chế tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

4. Quy chế hoạt động của HĐQT

5. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

6. Quy chế bầu thành viên HĐQT – Ban kiếm soát

7. Nghị quyết – Báo cáo trình Đại Hội

8. Điều Lệ hoạt động công ty

9. Giấy uỷ quyền

10. Giấy xác nhận tham dự Đại hội

11. Mẫu Phiếu biểu quyết

CHIA SẺ