Thông báo V/v giải trình tỷ lệ chi trả cổ tức và tiền chi trả bị vượt so với Nghị quyết của Đại Hội đồng và cam kết đảm bảo việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đúng theo tỷ lệ cổ tức được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua

252

THÔNG BÁO (Tải file tại đây)

CHIA SẺ