Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, PCT HĐQT, TB Kiểm soát công ty

318

1. Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty

2. Nghị quyết về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT công ty

3. Nghị quyết bầu Trưởng ban kiểm soát công ty

CHIA SẺ