Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ Tư sẽ tổ chức vào cuối tháng 9

  1175

  Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ Tư và các sự kiện liên quan năm 2015 sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Mỹ Đình – Hà Nội.

  hoinghimoitruong3

  Hội nghị nhằm mục tiêu tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015; xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với quyết tâm đưa công tác bảo vệ môi trường lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững.

  Bên cạnh đó, tạo lập một diễn đàn rộng rãi giữa các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, tổ chức chính trị – xã hội, các nhà khoa học trong và ngoài nước để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quán triệt và cùng thống nhất hành động về công tác bảo vệ môi trường trong 5 năm tới; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường nhằm thu hút, huy động được các nguồn lực trong xã hội đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến và triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Đa dạng sinh học, Luật Quản lý và bảo vệ rừng, Luật Thủy sản…; tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới.

  Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4 năm 2015 và các sự kiện liên quan gồm các sự kiện như: Hội nghị Phiên toàn thể và 02 Hội thảo về Quản lý bảo vệ môi trường và Hội thảo Khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các sự liên quan bao gồm: Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015 và Triển lãm quốc tế về môi trường.

  Hội nghị Phiên toàn thể nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015; xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với quyết tâm đưa công tác bảo vệ môi trường lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững.

  Hội thảo Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường với mục tiêu nhằm: (1) Thống nhất nhận thức về những vấn đề môi trường lớn đặt ra đối với đất nước ta, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất các giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2016 – 2020 để báo cáo trước Phiên toàn thể tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV; (2) Tạo lập diễn đàn đối tác công tư để các nhà quản lý các cấp, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, đánh giá về các vấn đề môi trường, các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

  Hội thảo khoa học Công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mục tiêu nhằm: (1) Đánh giá thực trạng áp dụng và triển khai các tiến bộ khoa học và ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, giai đoạn 2010 – 2015; (2) Đề xuất và và định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trong giai đoạn 2016 – 2020.

  Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015 nhằm phát hiện và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015; cổ động liên tục cho các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, nhằm đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững đất nước.

  Triển lãm quốc tế về môi trường dự kiến 60 gian hàng, gồm gian hàng của: các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, truyền thông, đào tạo liên quan đến môi trường và công nghệ thân thiện với môi trường; các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia bảo vệ môi trường; các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  Việc thông tin, tuyên truyền cho Hội nghị được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin. Ngày 20/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Công văn số 3437/BTNMT-TCMT gửi các Bộ ngành liên quan và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp thông tin, tuyên truyền cho Hội nghị. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức buổi Họp báo về việc tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4 vào tuần thứ 3 tháng 9 để cung cấp thông tin chính thức về việc tổ chức Hội nghị.

  Nguồn: tinmoitruong.

  CHIA SẺ