Giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC kiểm toán năm 2022

Giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC kiểm toán năm 2022