Đính chính ngày chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông năm 2022

273

Xem File tại đây ……. 

 

Xem Thông báo chốt về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đây…

CHIA SẺ