Công văn về việc giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC kiểm toán năm 2023

1201

Xem File dưới đây….

Giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC 2023

CHIA SẺ