CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  412

  Vào lúc 08h00 ngày 20/05/2022, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

  Về tham dự Đại hội có 44 cổ đông bao gồm các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Ban Kiểm soát, lãnh đạo Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty đại diện cho 3.229.490 cổ phần tương ứng 97.93% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá.

  Sau phần khai mạc Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm soát đã thông qua các báo cáo, nội dung trình Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua:

  1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
  2. Thông qua Báo cáo hoạt động công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
  4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; dự kiến năm 2022;
  6. Thông qua Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lạo của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; Tiền lương của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2021;
  7. Thông qua Tờ trình về chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
  8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

  Với những giải pháp thiết thực trên nhiều phương diện đã đề ra, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá kỳ vọng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan, góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo Kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra./.

  CHIA SẺ