Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

210

XEM FILE NGHỊ QUYẾT TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Xem File tại đây….

CHIA SẺ