Thông báo kết luận hội nghị giao ban tháng 10/2015 (Tải file tại đây)

Thông báo kết luận hội nghị giao ban tháng 10/2015 (Tải file tại đây)