Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2018

  414

  1. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM  2018

  2. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 TẠI ĐẠI HỘI

  3. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

  4. TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT, BKS

  5. TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ THEO TT 95

  6. QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ THEO THÔNG TƯ 95 

  7. TỜ TRÌNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG 

  8. DIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÔNG TY CP 

   

   

  CHIA SẺ